SkyTeam - Worldwide Alliance Management Team

Công tác quản lý của chúng tôi

Gặp gỡ những bộ phận liên quan Nhóm quản lý chính của chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thường ngày như tiếp thị, bán hàng, điều phối sân bay và sản phẩm chuyển tiếp, hàng hóa, thương hiệu và truyền thông, các hoạt động vận hành và tài chính của liên minh.

Giới thiệu tóm tắt từng cá nhân

Michael Wisbrun

Michael Wisbrun

Chủ tịch hội đồng quản trị SkyTeam

Kristin Colvile

Kristin Colvile

Chief Executive Officer and Managing Director

Laurent Mathieu

Laurent Mathieu

Phó giám đốc phụ trách Dịch vụ & hỗ trợ

Dao Nguyen

Dao Nguyen

Phó giám đốc phụ trách Khai thác

Mauro Oretti

Mauro Oretti

Phó giám đốc phụ trách Bán hàng &tiếp thị

Rob Slagboom

Rob Slagboom

Phó Chủ Tịch Công Nghệ Thông Tin

James Whitelaw

James Whitelaw

Phó Chủ Tịch Dịch Vụ Sân Bay

Huaxin Zhang

Huaxin Zhang

Vice President China