Công tác quản lý của chúng tôi

Gặp gỡ những bộ phận liên quan Nhóm quản lý chính của chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thường ngày như tiếp thị, bán hàng, điều phối sân bay và sản phẩm chuyển tiếp, hàng hóa, thương hiệu và truyền thông, các hoạt động vận hành và tài chính của liên minh.

Giới thiệu tóm tắt từng cá nhân

Michael Wisbrun

Chủ tịch hội đồng quản trị SkyTeam

Perry A. Cantarutti

Tổng Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Quản Lý

Su Liang

Phó giám đốc Điều hành

Laurent Mathieu

Phó giám đốc phụ trách Dịch vụ & hỗ trợ

Dao Nguyen

Phó giám đốc phụ trách Khai thác

Mauro Oretti

Phó giám đốc phụ trách Bán hàng &tiếp thị

Rob Slagboom

Phó Chủ Tịch Công Nghệ Thông Tin