Giới thiệu tóm tắt từng cá nhân

Walter Cho

Walter Cho

Chủ Tịch

Kristin Colvile

Kristin Colvile

Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Quản

Dao Nguyen

Dao Nguyen

Trưởng Liên Minh kiêm Phó Giám Đốc Điều Hành

Mauro Oretti

Mauro Oretti

Phó giám đốc phụ trách Bán hàng &tiếp thị

Christian Oberle

Christian Oberle

Giám Đốc Phụ Trách Trải Nghiệm

Andy Lui

Andy Lui

Giám Đốc Phụ Trách Thông Tin

Matt Weisenburg

Matt Weisenburg

Phó Chủ Tịch Ban Điều Hành Liên Minh

Sharon Mickelson

Sharon Mickelson

Phó Chủ Tịch Ban Kết Nối Liền Mạch