Giới thiệu tóm tắt từng cá nhân

Walter Cho

Walter Cho

Chủ Tịch

Kristin Colvile

Kristin Colvile

Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Quản

Dao Nguyen

Dao Nguyen

Phó giám đốc phụ trách Khai thác

Mauro Oretti

Mauro Oretti

Phó giám đốc phụ trách Bán hàng &tiếp thị

Rob Slagboom

Rob Slagboom

Phó Chủ Tịch Công Nghệ Thông Tin

James Whitelaw

James Whitelaw

Phó Chủ Tịch Dịch Vụ Sân Bay

Huaxin Zhang

Huaxin Zhang

Phó Chủ Tịch Trung Quốc