Laurent Mathieu

Laurent Mathieu

Vào tháng 8 năm 2012, Laurent Mathieu đã bắt đầu công việc của Phó Chủ tịch Hỗ trợ & Dịch vụ. Laurent có nền tảng tài chính, chiến lược, tổ chức thiết kế, và đội ngũ lãnh đạo huấn luyện. Trong suốt thời gian ở KPMG tại Paris và Deloitte Financial Advisory Services tại Rotterdam, ông đã khởi động các hoạt động, bao gồm tập trung vào tối ưu hóa tài chính cũng như về mặt chiến lược và tổ chức thiết kế. Ông đã hoàn thành Chương trình MBA của mình tại Trường Quản lý Rotterdam trong khi đang làm việc với tư cách là Trưởng Tài chính Châu Âu cho Ngân hàng SNS Hà Lan.