SkyTeam đánh dấu cột mốc trọng đại với một thể chế tập trung