SkyTeam bổ nhiệm Giám đốc Điều hành và giới thiệu biểu trưng máy bay