SkyTeam ký thỏa thuận thành viên sơ bộ với Vietnam Airlines