SkyTeam giới thiệu trò chơi “Destination Challenge” nhân dịp khai thác đến 1.000 điểm trên toàn cầu