Garuda Indonesia trở thành thành viên thứ 20 của Liên minh SkyTeam