SkyTeam hoàn thành việc triển khai dịch vụ ưu tiên SkyPriority, công bố dịch vụ Kiểm tra nhanh tại các sân bay được chọn