SkyTeam ghi nhận sự lớn mạnh về quan hệ hợp tác giữa các thành viên