People & Planet

SkyTeam: Một liên minh có trách nhiệm

Chúng tôi nhận thức được rằng song song với hoạt động khai thác ở hiệu suất cao nhất là các bổn phận và trách nhiệm. Đó là lý do tại sao các hãng hàng không thành viên SkyTeam đã thảo ra một Tuyên bố trách nhiệm Xã hội. Trong tuyên bố này, chúng tôi đưa ra các cam kết của SkyTeam nhằm đảm bảo rằng sự phát triển Liên minh này không chỉ hướng đến hiệu quả cao trong lĩnh vực kinh doanh mà còn trong lĩnh vực xã hội và môi trường.

Vui lòng vào đây để tải về Tuyên bố Trách nhiệm Xã hội của SkyTeam.

Khám phá sáng kiến của các hãng thành viên SkyTeam

Các hãng hàng không thành viên của chúng tôi đã thực hiện nhiều sáng kiến mang tính phát triển bền vững. Hãy tìm hiểu từng hãng hàng không đang làm những gì cho thế giới.