Wes Larson - @Grizkid

Khi nhà sinh vật học Wes Larson không khám phá những hang gấu 50ft, ông trò chuyện tại các hội thảo khoa học trên toàn thế giới. Cả trong học thuật và cuộc sống du mục, Wes cống hiến cuộc đời mình cho nghiên cứu và bảo tồn gấu, từ gấu trắng Bắc Cực đến gấu đen ở Hoa Kỳ.